DISERTAȚIE - ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCŢIILE ANIMALIERE - SESIUNEA FEBRUARIE 2018

 
 

În atenţia absolvenţilor programelor de studii de masterat:

„ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCŢIILE ANIMALIERE”

A N U N Ţ

 

Pentru înscrierea la Examenul de disertaţie din sesiunea FEBRUARIE – 2018, absolvenţii Facultăţii de Ingineria și gestiunea producțiilor animaliere, Programul de studii de masterat „ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCŢIILE ANIMALIERE” vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în ziua de 26.02.2018, între orele 1000-1100.

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune:

 • Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele:
 • cerere de înscriere cu avizul conducătorului lucrării de disertaţie (vezi model atașat - cerere.pdf);
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație (vezi model atașat – declaratie.pdf);
 • două copii de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil;
 • copie legalizată de pe certificatul de naştere (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
 • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie și declarație notarială cu privire la numele ce va fi trecut pe diploma de master(unde este cazul);
 • Diploma de bacalaureat, în original;
 • Diploma de absolvire a facultăţii, în original.

Pe dosar se scrie:

 • FACULTATEA DE INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE;
 • PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT: ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCŢIILE ANIMALIERE
 • DOSAR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE;
 • NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE CANDIDATULUI;
 • FEBRUARIE, 2018.

 

• Lucrarea de disertaţie, în două exemplare

Dosarele şi lucrările se depun în ziua stabilită (26.02.2018, între orele 1000-1100) la la dna conf. dr. Minodora TUDORACHE, (etajul II, biroul A II 116).

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în ziua de 27.02.2018

Programarea pe ore a absolvenţilor, precum şi informaţiile suplimentare privind sala şi ora începerii examenului vor fi afişate după încheierea înscrierii.

Cererea de înscriere va fi făcută conform modelului și va fi avizată de către îndrumătorul științific; avizul Dlui Decan va fi luat de către secretarul comisiei, pentru toate cererile deodată.

Declarația privind autenticitatea lucrării (vezi modelul atașat - declaratie.pdf) va fi completată în trei exemplare: un exemplar va fi pus în dosarul de înscriere, iar celelalte două, în cele două exemplare ale lucrării de disertație (după prima pagină, pe care o veti face conform modelului trimis, veti pune declarația de autenticitate semnată, apoi cuprinsul și restul lucrării).

Secretar Comisie,

Conf. dr. Minodora TUDORACHE