DISERTAȚIE - TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ - SESIUNEA MARTIE 2018

 
 

În atenţia absolvenţilor programului de studii de masterat

„TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

A N U N Ţ

 

Pentru înscrierea la Examenul de disertaţie  din sesiunea MARTIE – 2018, absolvenţii Facultăţii de Ingineria și gestiunea producțiilor animaliere, Programul de studii de masterat TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”, vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în ziua de 02.03.2018, între orele 900-1300.

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune:

 • Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele:
 • cerere de înscriere cu avizul conducătorului lucrării de disertaţie (cerere.pdf);
 • declarație pe propria raspundere privind autenticitatea lucrării de disertație ( declaratie.pdf);
 • două copii de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil;
 • copie legalizată de pe certificatul de naştere (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
 • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie și declarație notarială cu privire la numele ce va fi trecut pe diploma de master (unde este cazul);
 • Diploma de bacalaureat, în original;
 • Diploma de absolvire a facultăţii, în original.

Pe dosar se scrie cu majuscule:

 • FACULTATEA DE INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE
 • Program de studii de masterat: TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
 • Dosar de înscriere la examenul de disertaţie;
 • numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului;
 • Martie, 2018.

 

Lucrarea de disertaţie, în două exemplare.

 

Dosarele şi lucrările se depun în ziua stabilită la dna conf. dr. Minodora TUDORACHE, (etajul II, biroul A II 116).

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în ziua de 06.03.2018.

Programarea pe ore a absolvenţilor, precum şi informaţiile suplimentare privind sala şi ora începerii examenului vor fi afişate după încheierea perioadei de înscriere.

Cererea de înscriere va fi făcută conform modelului trimis și va fi avizată de către îndrumătorul științific; avizul Dlui Decan va fi luat de către secretarul comisiei, pentru toate cererile deodată.

Declarația privind autenticitatea lucrării ( declaratie.pdf) va fi completată în trei exemplare: un exemplar va fi pus în dosarul de înscriere, iar celelalte două, în cele două exemplare ale lucrării de disertație (după prima pagină, pe care o veti face conform modelului trimis, veti pune declarația de autenticitate semnată, apoi cuprinsul și restul lucrării).

 

Secretar Comisie,

Conf. dr. Minodora TUDORACHE